jump to navigation

KAKALUGURAN August 6, 2006

Posted by anak in John Manalili.
trackback

  KAKALUGURAN
  Nang John S. Manalili
 
 Paninintunan ku la pa mu rin
 Deng kakalugurang migtangkang
 Tumakas king kakalulwan,
 O neng mengaragsa at meyangu bie
 King mangarayung lugal.
 Anggia mang tutu ping ding
 Taung miragsa na ala nong balu,
 Pakibalwan ku la pa; nukarin na la?
 Malangi ku mata, dapot ing isip ku
 Susukad ya, mangutang
 Obat kailangan yang masukad ing tau
 Nung daranup ya o ala yang tatanggapang katarungan?
 
 Pekibalwan de ing batas ning kakalulwan,
 Mekipagsapalaran, buri deng sambutan;
 Keng aliwang labwad mengapalitan lang
 Mamamagobra kareng gagawan dang tete at dalan,
 O karing bayung bale da reng atinan.
 Deng aliwa, barku la reng lilingunan,
 Ating meki-ipus, ating mamisaling tula at saya.
 Buri deng abutan itang gintung tronung mikidaya,
 Dayang ibat kareng mapagal, sugatan
 At makalubas dang katawan.
 
 Kanita keti,
 Ating tinanam pale at ginawang pamangan,
 Ating menayi at aliwang pagobran,
 Ba lang ating kanan,
 Ating tinalan sundang at pluma,
 Ating memanuru, at memamaglaram
 Ba lang manakitan.
 Ating minarap karing ukum,
 Ating mengasukul
 Ba lang miparusan.
 
 Kayagnan na ning tyup ning angin a alang patugut sasaplit
 Likwan de reng kakaluguran ing kayanakan,
 At king alang patnang dimla, mengaragsa la,
 E de man ikwang abalu ing batas ning kakalulwan.
 Kaibat mekipagsapalaran, e de igyung simbutan.
 
 Inya paninintunan ku la pa mu rin
 Deng kakalugurang migtangkang
 Tumakas king kakalulwan,
 O neng mengaragsa at meyangu bie
 King mangarayung lugal.
 Uling e ku buring deng kanakung kakaluguran
 Ibawal da la naman keng kutkutan.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: