jump to navigation

Akung Makamate kang Dimas August 25, 2006

Posted by anak in Renato B. Alzadon.
trackback

Akung Makamate kang Dimas
Neng: Renato B. Alzadon

Mumunang Pindwan: Kumander Ligaya

1972, Abril 09

Makalangan ya king dase Y Gayang…!

King atyan nang kapapanganak makatimid ya ing wanan nang bitis ning maki-maskarang makatalan king Samurai. Ing sepu na ning Samurai makatukud ya king salu nang Gayang. Balu nang Gayang a nung itimid neng bigla, taglus yang masalusu ing tilus na ning pataram king kayang pusu. Makanyan yang mika-wakas ing pindwan na ning masalumuyut nang bye ning misan makabalitang lagyung Kumander Ligaya.

Kitnan ne ning maki-pataram ing kasiping na.

“O’ nanu, Dimas, aryan ku ne? ”

Dimdam na neng Gayang ing siwalang ita. Siwala neng Josephine Tanaka, ing Pilipina-Haponesang sadya nang kayabe king Sindikatu. Dimdam na ne mu naman ing kutang a ita. Kitang na neng Josephine kang Dimas kanita inyang pataksil neng salakayan Y Gayang. Ing pamikalilwa namu, ing kanita alayu Y Dimas at ila mung adwang Josephine king kwartu. Kunwari mo, bisitahan neng Josephine king tutuknangan nang Hotel king Menila ban pabasa ne kaya ing balitang atyu king dyaryu. King dyaryu yang makabalita ing kamatayan na ning linigpit dang makwaltang Insik king Bisaya. Komo mibabasa la, ala yang malit-malitan king babalakan nang gawan Josephine. Antimo ing sadya, kesa king mipagsalita la king sala, keta la mismung kuartu nang Gayang mipag-istorya, pablasa kaseng king kabalwan nang Gayang kaluguran ne mong matalik. Kabang maka-sakab yang mamasa king kama Y Gayang kabud na nemu selakayan king gulut Josephine at ing pataram makasaklit ya king keyang gulung-gulungan..

” Atin kang metung a minutu Gayang. Mangadi na ka…! Manyad nakang tawad king Dios mu nung atin kang Dios. Dinatang ne ing wakas ning bie mu…!”
“Nung paten mu ku, Josie, paten na ka naman Dimas. Uling nung mate ku, mate ya naman ing anak nang darala ku.”
” E tutu. Nung tutung kabuktut me ing anak na, o’bat papate naka?
“Nandin na pa abalu.”
” Maglaram ka mu.”
“Nung maglaram ku, o’bat eme ausan. Ika mismu, kutnan me, gaga!”

Pinindut neng Josephine ing metung karing butonis king baru na, at dimdam neng migsalita Y Dimas.
“Nang buri mu Jo?”
“O’ nanu, Dimas, aryan kune?”
“Ali, me. Alang-alang king anak.
Sibsub ne lupang Josephine king kama Y Gayang at masalusu yang mine king pasbul. Bayu ya linual nganang ginulisak:

“Patakal ka…! O’bat ika pang mebuktut…! O’bat ika pang mika-anak kang Dimas…! O’bat aliwa pa aku…!”

At kinalabug ya ing sera nang pasbul…!

Kanitang minuna, atin sangkan ban sabyan nang Dimas king ali ne pamu papaten Josie. Dapot ngeni, ing gewa nang sangkan a pungul a ngana darala nang kang Dimas mibait ne. Ing alang malit a bayung bait a bingut atyu ne ngeni karing mismung gamat nang Dimas…!

Dimdam neng Gayang ing tulauk ning manuk a tatyo sese nang Dario. Anti waring pangulait na king ena binang maglambat misambulat na la ding guintu nang yata ning aldo mamunag. Itang mayupaya nang sinag, ena magluat, managlus na karing dingding na ning bale rang pinaud. At ing sala na ning aldo katmuan ne ing kabilugan a bale. Ing e na balung sabian Gayang nung ing aldo sunlag yana kabud dangatan na ing maraya nang banke. Metung pang sinulud king kaisipan na, nung paten de kaya, e ro kaya idame gisanan paten ding pamilya na…?

” O’ nanu Dimas aryan kune?”
Dimdam nang Gayang ing sakit inyang pakatimid neng Josephine ing kapa-panganak nang atyan. Pibata na ing sakit. E na buring akit nang Josephine ing manasakit ya. Balu na kaseng lalu yang maligaya panamdaman ing tampalasan a ini neng makaramdam yang saingsing.

Mengisnawa yang malalam Y Dimas.

Napun pamu ( O nandin pamu), inyang bayu ya mitakap ing silim…..

Mebulus ya king pangatali na king sanga ning Santul ing damulag nang Dario at pinyagu no ding tanaman a sagin king gulut. Tinipa ya Y Gayang ban dakpan ne sana, oneng pigkalyapan ne ning damulag. Indat milapit ya at maybug-ibug neng atalan ing kaputut a lubid kanita neman lundag at mamulayi kaybat tuknang ya a balamu wari manenayang dakapan. Mepagal ya king pamanyaluput na king damulag. Kabud atalan ne lubid, kanita neman dinatang Y Dario a ibat king marangle. Pupusanan neng inuli ing bunga na ning metung karing tanaman nang pakwan. Kemwan ne pang Dario king depatan nang pamanyaluput king damulag.

“Ika naman, balu mung miyaldo ka, o’bat gawan mu pa ing dakap damulag.”
“Panyagwan no kasi deng sagin.”
“Maski na, sagin lamu, o’ nu mong ikapa ing misakab. Pota mika-anak kata pang bungi.”
“Mayingat na ku man king pamanyaluput ku.”
“Aliwa ita, ing amanwan ku ing disgrasya. Agyang nuka pa anti pamingat, nung misan, ketang e mu titinapan, kabud na datang ing e masanting…!”

At kabud nemu pin dinatang ing e masanting…!

Kabud kinalat ing dulum, ing Owner a Jeep a menibat king Baryu Tambu sinalingku yang wanan kabud disnan ne ing dalan papunta king Baryu Kaparangan. Lima lang maskaradu ding laman na ning Jeep, kabilang de ing pekapun dang makibat king lagyung Dimas. Kagulutan na ning Jeep metung neman Sarao at mitmu karing paka-uniporming matuling a pakatalan M-16. Tinaglus lang alang sumbagal king kasesepwan na ning Baryu Kaparangan. Mabilis lang kinuldas king tulid na ning bale sarya da. Yapang kapanik da king eran, tinas ne nitang maragul a katawan ing masu at berug neng anggang binit king pasbul ning bale. Linub lang marapal kabud kabuklat na ning pasbul at mengabigla la ding atyu king bale karing ikit dang pakamaskarang pakatalan baril.

Lege ne ning awusan dang Dimas ing listahan a maki letratu, at linawe nong tunggal-tunggal ding disan na. Ikit ne ing metung a kababayangnan a manimutla ketang pangalukluk na king bangkung yantuk. Pepakit neng Dimas ing letratu king kasiping na. Kabud ikit nang kalupa ne ning pigsaryan da, begut neng mabilis ing keyang Samurai, ginut ne buntuk ing kayanakan at kitnan ne nung nanu ya lagyu.

“Bonifacio Quintin, pu.”
“Siguradu kang ya pin ing lagyu mu yan…!”
“Opu.”
“E ka maglaram?”
“Ali ku pu.”
“Ala kang kakambal?”
“Ala,pu.”
“Ala kang kapatad a kalupa mu mo?
“Ala pu.”

Makanian mu, at tinusuk ne ing Samurai king gulung-gulungan nang Pasyung papunta king pusu. Kabagut na ning madayang pataram sinalikadkad ya ing mesugat. Kaybat atmu no kabilis mebating ding dinatang a makamate ban lumipat no man king aliwang sarya dang puntalan. King pangasindak da ding katubale, e la rugu mipabulad man. Kalako ra ding Maglasak kanita la pa mengulangul makapadurut king siping na ning maghingalung disnan na ning e masanting a kapalaran.

Kabang panangisan de Y Pasyung, dadayas neman Y Gayang. Mesakit yang bigla atyan, darala na mekad ning pagal na king pamanyaluput na king mebulus a damulag. Agud-aguran ne atyan ning Apu nang Ilut kabang ing Ima na naman beba ne king lande ing maka-palanganang maligamgam a danum. Ing bungsu nang waling babaying Gayang atyu king kabuntukan na at amas-amasan ne buntuk. Y Tatang na atyu ya king tukuran eran at ala yang patugut magpabasuk king sigarilyung Aroma. Y Dario naman eya miratun, atyu ya sulip lakad-lakad, durut-durutan ne ing bale a balamu wari magbante ya, o panabi no kaya ding marok a espiritu, nung atin man, a magnasang lumapit neng atin manganak.

E na balung ding marok a espiritu pupulayi no king dalan, megumpisa la king sepu, papunta no king pun baryu. Lima nong bale ding apukpuk da. Balang bale, atin lang papaten, nung e metung adua o atlu. Adwa na lamung bale ding atyu king listahan da, at ing bale nang Dario metung ya kareti..

Bigla yang memirenu ing Jeep. Ding atyu king Sarao memaglundag la at pepadurutan deng agad ing bale.
Ing maragul katawan binitbit na ne ing masu at tinuki ne king kagulutan nang Dimas. Kabud disnan ne ing pasbul minasu neng atmu sikan. Mebigla la ding matudtud king kalabug ning mibuklat a pasbul at agisingan da na lamu ding maskaradung paka-baril.

“Ninu kekayu Y Amado Gutierez?”

Ing metung karetang lalaking abe nang Dimas ing mengutang.

“Aku pu Y Amado Gutierez. Nanu pung asuyu ku karela? ”
” Aku pu Y Diego, kapatad na kung Dimas. Tikdo kayu pu . Buri dako sanang akasabi.”

Tinikdo ya Y Matuang Adung. Tinuki yang linwal king pasbul ketang makamaskarang migpakilala king lagyung Diego. Ding melakwan tahimik lang makakera king dase. Babanten do ding pakabaril ding maka-ilerang anak a misiping-siping king tudturan. Penadit pa meramdam ing pamipagsalita rang Matuang Adung at Y Diego.

” Mang Adong, balita kayu pu keng galing keng Arnis Sinawali, nu karin yu pu abalu yan?”
“Tiru nang Tatang ku, abalu na naman ketang Ingkung mi.”
“Mang Adung, balita kayu naman keng galing yung magsalita ampon pamibubung organisasyun, nu yu pu abalu yan?
“Karin king Bunduk ning Zambales, ketang panaun ning Hapon, tiru nakaming Kumander Tayag.”
“Mang Adong, metung kayu pu karing taung kagalang-galangan kening lugal a ini at dakal la ding talatuki yu. Inya, bilang pamamatyawan king bili yung kalang-alangnan, ing hatul pu kekayu biglang kamatayan ban e na kayu malambat magkakasakit.”
” Matua na ku abe, agyang eyu ku paten, mate na ku. E ku na sukat man sabian, pero atin na kung sakit. Lulura na kung daya.
“Makanyan po. Aku man pu era kayu buring paten, oneng makabilang kayu pu karing papate ra. Ikami pu, nung wari, upahan kami mu. Panwalan ali yu pu, atna kayu karagul a bayad. Ing katuliran ning mitubud, ya itang nung e kayu miligpit, maguing Komunista ya ing baryung ini, at manawa ya king aliwang baryu angga king e no midalan man deng Amerikanu at ding sundalus kening lugal a’ini.”

Makanian mu. Digpa ya ing wanan nang kamaung Diego king tundun ning matua. Mibulang ya Y Matuang Adung king gabun. Ing daya pakakalale minagus king arung na ampon asbuk.

King misan nang paswit pesitipa no ding kayabe na. Mabilis lang sinake king Jeep. Penandit mu atino king dalan, tutukyan na ning Sarao. Atmu no kasalusu. Papunta no man ngeni king bale nang Dario, uling ya ing tawling lagyung atyu king listahan.

Samantala, king bale nang Dario, mekapanganak ne Y Gayang. Alinis nane ning Apu nang menilut ing pungul, makanyan mu rin Y Gayang. Ing bayung bait a bingut anti ya mong kasapunggul a bulaklak a migdalang alang kapante tula karing mipapamilya. Uling yang pangane Y Gayang karing aduang mikapatad a babayi, oini pamu ing mumuna rang apu ding malugud nang pengari. Kabang pasuswan neng Gayang ing bayung bait, ding pamilya nang Gayang, kabilang ne Y Dario, makalukluk la ketang pakabang tablang banku, atmu no king kasaya . Inyang mipatudtud ne ing bingut binili neng Gayang king siping na kabang ing kaladwa na anti yang duruyan king ligaya.

Mupin, itang ligayang ita sinaguli ya mu. Lesakan de ding dinatang a Maglasak…!

King masikan nang barug ning masu, mibalandra ya ing pasbul. Linub lang bigla ding paka-maskarang pakabaril. Begut ne ning metung ing pataram nang Samurai, at maliksi ning tinukud king salu nang Gayang. kabang ing wanan nang bitis makatimid ya king atyan. Mesindak la ding disnan inya alang mipabulad. Ing bukud mung amanung meramdam menibat ya ketang siwalang babaying mangutang ketang kasiping nang dinamput ketang bayung bait a bingut.

“O’ nanu, Dimas, aryan ku ne…?”
“Ali me pamu. Nung paten meng agad e ya magkasakit. Kailangan mate yang pakakalale banang apilasa ing sakit at kaplas a pepalasa na kanaku king depat nang kataksilan…!
“Nanung buri mung gawan mi ?”
“Bidbiran ye gamat at bitis, dinan yeng busal king asbuk, ilulan ye keng saku, saka ye ilibing mabie king metung karetang pantyun king Kampusantu king Tambu…!”

Mabilis lang memintu ding mituburan. Sinakildap mu Y Gayang makalulan ne king saku. Tinipa re, at saka re inatsa king kilub na ning Jeep nung nu mipukpuk yang masikan king bakal ing keyang buntuk. Bayu ya mewala male tau, dimdam na ing matning lagapak ding M-16. Ing dinalan king lub nang Gayang, subali king bingut a ngeni atyu king gamat nang Dimas, manibat kang Apu na, angga na kang Dario at king wali nang bungsu, kalupa na ning sadya nang yutus Dimas, mete lang tidtaran dang balas.

————————————————————–

Akung Makamate Kang Dimas
Neng: Renato B. Alzadon

Kaduang Pinduan: Busal Ning Dalumdum

Sinubli ya male tau Y Gayang….!

Ing ikit na atmu na king kadalumdum.. .! Magpyak ya o magmulagat at mu na king kadalumdum. Ala yang aliwang akakit nung e mu ing dalumdum. Agya sanang ditak mung sala bitasang ala…..

Penamdaman ne ing sakit king buntuk na. Atatandanan na king atin yang digpanan ing buntuk na inyang yatsa re. E na balu nung nanu ya, dapot masakit ya sapuk at mengulimlim ya ikit.

Pata la ding makabidbid nang bitis. Masakit ya balikat king pangabidbid na gamat pasalinggulut. Balu nang e ya makagulisak uling maki-busal ya asbuk. Balu nang Gayang king makalulan ya king metung a baragbag a linggotsi a matalik a pangabuknul king dane nang kabuntukan.

Mapupuput ya king lisangan. Alang angin a daralo nung nuya karin. Ing dimut a angin a pangisnawanan na atmu na kapali. Bagya ya kimut atin yang tuturan a masyas a balamu batu. . Balu na nang Gayang king atyu ya king metung a madalumdum a lugal a maskup.

Pemisig no ding pata nang bitis. Pigalo-galo no ding keyang balikat. Mengulupasag yang maki-abe ungul. Pagpilitan nong ikalabyus ning keyang gamat king pangabidbid. Pigigisanan na ing sikanan na bayang milaya. Dapot nanan naman maglupasag, ding bidbid king bitis na’t gamat e la bisang lubak. Angga king mepagal yang migsingap-singap. …

At aganaka ne Y Dario…

“O’ Dario, O’ Dario, ngana ning siwalang e man linual king asbuk na, “nukarin ka irug ko, nukarin ka, o’bat e mu ku pa datangan at iligtas mu kung pasibayu”.

At kabang singap-singap ya king pagal kinislap king keyang diwa ing mayubung alala inyang anak la pang mayintang. Ding miyasawang Puring at kiku minuli lang ibat Betis at atin lang kayabe anak a minuli a ausan da king lagyung Dario. Uling mikaluguran la pin tatang nang Gayang at Y Matwang Kiko, inya kabukasan na nitang benging panuli ra, tiki neng matuang Kiko Y Dario keta kari Gayang. Kabang misisikaran la ding matwang lalaki karing panyabung dang manuk, inagkat neng Gayang Y Dario para agtalan do ding bungang kamyas a memayutputan king pun. Kabang managtal la, Y Gayang yang alang patugut magsalita, at makikiramdam ya mu Y Dario. Ing bukud atatandanan nang Gayang a abanggit nang Dario king Y Matuang Kiko atin yang kapatad a Pari king Betis, at ketang tuknangan na atmu ne karakal a anak. Madre la ampon kayabe ding kayabe nang manese.

At manibat na kanita atin neng akayagnan linub eskwela Y Gayang—ibat king mababa anggang matas a pipagaralan.

Misan, a panaun ning pamamupul mangga, tinuki yang sinuba Y Gayang kang Dario king Paglawtan. Ing Paglawtan , ya itang pigpamie nang gabun ning gobyerno karin bisang maglinis, at ding miyasawang Puring at Kiko mekapaglinis la karin. Ing lugal da durungdungan ne ning matilo Bunduk ning Susung Dalaga, Ing bale ra atyu ya king baidbid ning bunduk-bundukan at makapatulug yang miyaliwang tanaman. Dakal la miyaliwang sese karin, atin nang makakulung at atin mu naman makabulus .

.
Sinaup ya Y Gayang king pamanyalasan karing meyagtal a bungang mangga.

Mekabulad, mengulimlim king dane Pangulu. Ing malaing a kildap tekikyan ne ning kukurug a duldul. Inagkat na neng muling Dario Y Gayang king Kaparangan. Balu nang Dario king e maglwat dagul ne danum ing sapa. Itang matuling a ulap king Pangulu yang wagang mumuran na karin king makababo.

“Gayak na ka Gayang, muli tana Kaparangan.”
” Karanun mu, muli tana wari”?
“Mumuran na bandang Matas Gayang, ing danum karin mabaldug king Sapa”.
“Ninanu mo nung mebaldug king Sapa, biasa na ku man kawe”.
“O’ wa, biasa kang kawe keng paligi, ampon ketang Bana nang Apung Imung, pero ing Sapa Gayang aliwa ya. Banua-banua atin yang kukunan yan. Lulumud no deng masyas a buntuk .
” Patugut na ka ken, Dario, emu ku pamatakutan. Ken man leon e ku tatakut, ken danum pa.
“Ala nang dakal a sabi, tara na, muli tana king Kaparangan. Nung masaklit kata keti, e kata maka-uli anggang a kumati ing danum. Ding taung den, inya e la maliswas atin lang tuknangan keti.
“Atin ka naman tuknangan keti, ale?
“Wa. Pero pengaku ku kang Ima mu king muli kata bayu ya lumbug ing aldo. Inya, mako tana. mamun ku saguli kari Tatang Kiku at Imang Puring.”

Memun ya Y Dario karing peparagul kayang pengari. Siniklod yang gamat at saka no parehung inuma. Binie na ing matampang kagalangan karing matua na at binie da naman kaya ing bendisyun king kayang pamanuli. Pamagbalik na, telanan na ne gamat Y Gayang at alus panaguyud na neng miglakad papunta king asbuk ning Sapa. King pago na makasakbii ne ing sogang damulag. Susunga la king pagal inyang ing Sapa dasnan de. Magdudumalaga na ing danum, at ing agus at mu na kasalusu.

Miglako yang imalan Y Dario. Sikbit ne ing soga king kayang pago. Belibad na ing imalan king wanan nang gamat, dapot bayu ya dinulung, siniklod ya ketang siping ning batung maragul , pinyak no ding mata na, at layun yang mengadi.

“Ibpa mi ati ka banua……

Sinalibusub king kaisipan nang Gayang ing metung a bague. Aliwa yang talaga ing dagul king bale ning Amung, maski nukarin mangadi ya. Lumipat ya keng sapa, mangadi ya pa.

Kaibat ning pangadi na, penabilinan ne Y Gayang..

“E ka dudulung, Gayang. Manaya ka ken.. Itali ke ing soga ketang pun dutung karin, kaibat magbalik ku, kunan daka. Pamagbalik ku, itali ke ing soga king batung maragul siping mu at yang talanan mung lumipat.”

At dinulung ne king Sapa Y Dario.

Kinawe ya Y Dario king kaili nang gamat kabang makatas ya ing wanan nang gamat a magdalang imalan. Miras ya king kangatbang pampang a e man mebasa ing imalan na. Belibad ne ing soga king pun dutung saka ne biknul matalik. King ikit nang Gayang, pemiraplan na naman likas ing imalan na, bebat ne ing imalan king wanan nang gamat at memiragli yang dinulung king danuman.

Ginulisak yang masikan Y Dario.

“Gayang…! E ka dudulung Gayang…! Panayan mu ku…!”
“Ali..! Ken naka mu..!E mu naku babalikan..! Agyu kung kawe dili ku…!”
“Gayang…! Panayan mu ku…! E ka kakawe dili mu…!”
“Agyu kung dili ku..! Agyu kung dili ku..! ”
” E mu pipilit ing keka, Gayang…! Panayan mu ku…!”
“Makalipat kung dili ku…! E ku kailangan ing saup mu…!”
” Papunta na ku ken, Gayang…! Dala ku ne ken ing soga…!
” E ne kailangan yan…! Agyu kung kawe dili ku…!”

At dinulung ya king Sapa Y Gayang. Tinas ne ing wanan nang gamat a magdalang imalan ay saka ya kinawe king gamat nang kaili. Bagya ya pa midayu king pampang mebasa na ing imalan king wanan nang gamat. King bayat ning imalan e na ne agamit man kawe ing gamat nang wanan. Teginis na ne ning masalusung agus angga king igutan ne king lalam nitang danum a dudurut.

At inakmul ne ning dalumdum.

Inyang mipakde ya atyu ne king pampang na ning sapa. Nung makananu neng segipan Dario e na na balu. Ing atatandanan na mu king menagipus ne sikanan, at nung pepaimburisan neng Dario, alang kapilisyan ing keyang kamatayan.

Inya ngening makalibing yang mabie Y Gayang, mamag-asa yang datang ya sana Y Dario, at sagipan neng pasibayu.

Dapot…, malit-malitan nang Gayang, king balamu atin yang dimdam a akbung, bayu ya mipda male king saken. Pota galang mete ne Y Dario? Pota galang tidtaran deng balas ning M-16? Mengalambut ya Y Gayang king pamigaganakang ala ne Y Dario–ing matalik nang kakaluguran inyang anak la pa, ing matapat nang kesing-irug inyang dagul nala, at ing malugud nang kabislak inyang magbalik ya kaya.

At ding labi nang makakabat ngarang sinabi.

“O Dario, O’ Dario, uliran kang dili karing anggang penganak ning tau keti sulip. Ala kang kasing ganaka, mipnu yang kapatawaran ing pusu mu, tune kang alagad ning Dios, kapuri-puri kang tau O’ Dario “Sakristan” Rivero…!

Kiniak ya Y Gayang. At kabang kikiak ya balamu dimdam ne mu naman kiniak ing anak na. Bigla yang kinabag a salu. Makananu ne kayang pepatuknangan kikiak Dimas itang nandin tatalnan nang bingut.

“Dios ko, e mu pu itulut….!”

Mekapangadi ya king ena sasaryan Gayang. Agyang sang keng lub namu nung e man makapagsalita, dapat sa nandin ya pa mangadi para king kaligtasan na. Oneng ali. Nung para mu keng sarili na, e ne ausan man ing Dios. Nung atin ya man kapaniwalan king Dios inyang anak ya linasun nane ning Kimutan at ning Sindikatu. Dapot ngeni, ing pusu na mataimtim yang makisabi king Dios.

“Dios ko, at Dios na ning asawa kung Y Dario, e yu sana rugu ipaintulut.. ..O’ Guinu ko ikabus ye pu ing anak ku….,Dios ku po tatakut ku pu…, tatakut ku pu…,balu ke pu pangamat Y Dimas.—ala ya pung patawak agyang kareng anak a alang malit. Ing katatakutan ku pu ing pota…pota ing anak ku….palipitan ne ……!”

Migpalag-palag ne naman Y Gayang. Pamisig neng anggang binit ing bidbid na king gamat. Sisipa no ding kayang bitis balang lubak a pangatali. Ala yang tuknang mumungul kabang pagpilitan nang mikalabyus king panga-gapus. At ding balang ungul at manibatan king makakabat nang asbuk milalablab lang panagkas.

“Puta na’yda mu Dimas pakasalikut muna. Agyang nuka muntang yatu saludsuran daka mu rin. Ding anggang depat mung kasalanan kaku malyari kong apatawaran.. Dapot ing eku malyaring patawaran, ya ing idame me king sigalut ta ing anak ku. Inya, susumpa ke ini Dimas, king lagyu na ning Gamat Nang Satanas, mamayaran ka kanaku. Sumisi ka kening gewa mung tigananan mu kung ditak a bie. Uling bisa ka at ali, lumwal ku kening kutkutan aini, at aku, lalon mu man aku, akung makamate keka, Dimas…!”

At e pepatugut migpasagpasag balang lubak ding keyang bidbid.

Makapildis ne ing aldo. E na maglwat maghilig ne king kandungan ning Bunduk Pinatubu. Marimla ne sapul ing angin. Ding ayup a manalumpakan karing tandang krus king kampusantu ning Tambu memanuli nala naman. Nung atin man inge, ya pin ing paspas ning malabung a dikut karing pantyun, neng sapul ya ing pabugsu-bugsung angin.

Melabung pin ing palat king kampusantu uling ing Sepulturerong Y Mang Ando ala yang kasaup magtabas. Kadua keta, maki-edad ne at sakitin ne mu naman, at agpang kareng mamalita, kukuku ne naman ata. Inya, ing kampusantu malilinis yang ustu neng Aldo na Ning Daun misan king pabanua.

Bilang “Bante Kabusanto”, tilutan ne ning Pari king gawan na neng Mang Ando ing sarili nang patyun. Inya, potang miras na ing aldo, balu nanang Mang Ando nung nuya magkabili. Magpusung ya pa nung misan, a liban na ne ing pantyun na at siguradu yang ustu ya pangasukad.

Tabalu nung alang mekapansin, king bukana na ning pantyun nang mang Ando maka tambun ya karing katambak a Hollow Block at dapat dang gamitan pamakud. Babo ning patyun makatumpak ya ing metung a lapida nung nu karin atin makadukit:

Fernando Baltazar
Mibait yang Abril 12, 1912
Mete yang—-

Kening pantyun nang Mang Ando karin ya makalibing mabye Y Gayang.

************ ********* ********* ********* ********* *********

Akung makamate Kang Dimas
Neng Renato B. Alzadon
Poeta Principe/Poeta Laureado
Katlung Pindwan: Ing Mepiling Kayanib

Nandin…… .

Nung eya alistu Y Dimas metadtad yang balas Y Dario. Kabud nya ginalgal ing kaili nang gamat a balamu wari ene agyung agwantan. Makaladlad ya ing kaili nang palad a mikalsik a matang makalawe kang Dimas. Kabud ginalo ya, ginalo ya naman ing baril nang Dodung a kayabe nang Dimas. Pintig neng patas ing baril nang Dodung at yang mituran ing bubungan bale. Belinglingan neng Dodung Y Dimas. E na aintindyan nung nanung ikit nang Dimas kang Dario ban e ne pabustan mandilu keng balas.

“Ali me, Dodung, kailangan ke.”
” Pero, eme ikit, Dimas, balamu buri nakang sakalan.”
“Wa. Balu ku, oneng makanyan la deng taung buri ku.”
“Ikang bala. Nung aku mu, todasan ku ne yan.”
“Balatu mu ne pa mu.”
“Nanung gawan tamu..?”
“Bidbiran ye gamat at bitis, dinan yeng busal a asbuk, ilulan ye keng saku, dala taya.”

Sinakildap mu metupad ing utus nang Dimas.

Itang maragul a katawan pisanan ne Y Dario, tinipa ne sulip at at saka ne tiglus belabag king kilub ning Sarao. Kaka no masalusung meko.

E na balung tantyan Dario nung pilan oras la keng dalan.. Kaibat dang migsalasalinku keni at keta, balamu tinuntun la keng malwalas a dalan. Malambat la mu rin keng dalan. Ing atatandanan nang Dario ing balamu linub la king metung a Sakulan uling agyang nanu mu ala yang damdaman a inge.Penandit atin yang dimdam a mibusning bakal a pasbul. Linub ya ing saken at dimdam neng misara ing pasbul. Atin linaput at memusan kaya. Penamdaman nang balamu papanik ne keng eran. Biklat ne ning mamusan ing pasbul at saka ne belabag king lande. Kaibat, dimdam neng kinalabug ing misarang pasbul saka ya memaltuk a balamu misusi.

E na balung Dario nung nuya karin. Ing balu na mu ing makabidbid ya gamat at bitis, makibusal ya asbuk, at makalulan ya king metung a baragbag a saku.

Ilang atyu king pamisip na ding kayang mi-indu. E na balu nung nure dela Y Gayang….at ing bingut.

Milabas ing kapitnang oras.

Mepakdal ing pamigunam nang Dario, uling atin yang dimdam a mengibusni king pasbul. Dimdam na ing takbang a lalapit king kabuntukan na. Balamu atin ginili o mematad king makabuknul a tali king punta ning saku. Dimdam nang atin meng-ialsa karing kayang balikat at atin menabit king saku king kabitisan na. At ikit nong Dario ding adwa katawung dinapat mayap kaya. Metung a matwang lalaki at metung a matwang babayi. Palage nang Dario king deti miyasawa la. Mumuna rang leko ing pakat at busal king asbuk na.

“Salamat pu”, nganang Dario, “ablasan na ko pu ning Guinu king dapat yung mayap.”
“Alang nanu naman”, ngana ning matuang lalaki,” tungkul mi pung gawan ini.”
“Lagwa mu na”, ngana ning matwang babayi,” pututan mu no ding bidbid na king gamat at bitis.”

Sinaguli mu, Y Dario, milako ne gapus.

“Magpaynawa ko pa mu pu, ngana ning matwang babayi, ” ini pu ing kekong kwartu, oini pung keni ing kekong imalan, oini pu ing kekong pipandilwan, at nung atin kayu pung kailangan, itimid ye mu pu ing butones ekning dingding , at atin pung datang a magsilbi kekayu.”

“Makapangutang naku mo po, nganang Dario, nuku pu karin kanini…?”
“E mi pu malyaring sabyan,” ngana ning matwang babayi, “utusan kami mu pu keni.”
“Agyaman utusan kayu, balu yu naman nung makananu kong miras keni, ale?”
“Eyu nake pu kukutnan, angga kami mu pu keng pamagsilbi.”
“Ah, makanyan, ibye yu pu ing kapanupayan. ”
“O’sige pu, paynawa na kayu. Penandit pu pagdala dakayung pamangan.

Sibukan nang mindilung Dario, menaliling piblas, at paynawa, dapot eya rin mipayndatun. Agaganaka ne Y Gayang…… at ing bingut.

Penandit dinatang ing miyaliwang putaheng pamangan. Sinapak ya ing lamesa king inapag na ning matwang babayi.

“Magpakabsi kayu pu,” ngana ning matwa, “aburi yu sana ing lutu ku.”
“Dakal pung salamat,” nganang Dario.
“Yapin pala, nganang sinalud ning matwa, ” atin pu kanung datang a bisita yu. Pasabi da pu ban makapagsadya kayu.”
“Balu yu pu nung nanu ya lagyo..?”
” Ali ke pu. Panayan yu ne mu.

Agyang nanan nang pilitan Dario eya makapangan. Panamdaman na king mabayat ya salu. Dakal a miyaliwang kutang ing sasalimpara king kayang pamisip. Atin ditak a kislap king kayang kanwan, dapot ita man, bina neng malabug ban maguing guyabnan king pamanintun nang pakibat karing bague buri nang pakibalwan.

E melambat atin kinatuk king pasbul.

“Malawus ko pu”, nganang Dario, bala na mo mibalik ne ing matwang babayi ban iligpit na ing pipanganan.

Mibusni ya ing pasbul, at ing linub metung yang kasantingan a pamikakatawan a lalaki. Makakupya yang matuling, makasalamin yang matuling, at maka-amerikana yang matuling. Leko ne ing kupya at salamin na, tepat no king kayang salu, at paduku neng inadwang ing wanan nang gamat.

“Aku pu Y Enrique Gomez”, nganang migbansag, “ibilang yu ku pu karing malwat yunang kakilala.”
“Aku pu Y Dario Rivero, tula ku pu ing akilala dakayu”. at inabut ne ing kayang palad.

Atr migamatan lang matalik, kinangua lang tunggalan banku, at saka la linuklk.

“Mituburan ku pu ban isalita ke kekayu ing kekatamung Sindikatu. Ing Pamuntuk tamu pu makibat ya king lagyung Dimas. Aku pu ing kayang CFO, Chief Financial Officer. Metung pu karing kapakibatan ku, ing kasigurwan a balang metung karing galame na ning Sindikatu king tanggapan nala, o ning pinili nang tagatanggap, ding mangaintulid nang pera.”

E bubulad Y Dario.

” Ing Sindikatu pu, Gobyernu ya pu gulut ning Gobyernu. Ya pu ing tagapatupad karing bage ena apatupad ning batas ning gobyernu, ya ing babye lingap karing mangailangan lingap, at yang babye katalarwan ban mika pamipante king pamangabyayan at katuliran. Dinan da kayu pung alimbawa:

“Karen pung suspetsadung Komonista, Terorista, Durogista, at aliwa pa, balang patugut keng gagawan da, ing Sindikatu pu ya ing paki-kontrata antimong tagapagligpit. Karen pung mangakuwaltang daywan at kabalen man, ing Sindikatu pu ing gagawang paralan para makapangolekta tamung perang karagulan.. Ing Sindikatu pu ing tatalan kareng pasugalan, pasiknangan, paglimbangan, panyaliwan, at miyaliwa pu pung bague-bague keti king kekatamung balen at king aliwang bansa. At king aliwang panig, ing Sindikatu pu ing sasaup karing taung pakakalulu king pamagdulap dang pante katuliran, kabyasnan, sikanan pamikakatawan, at pamangabyayan. ”

Linawe neng maratnang Enrique Y Dario.

“Ing pamakyabe pu king Sindakatu e ya pu kusang lub. Den pung atyu keng kilub mepili la pu, aliwa ilang memili. Ikayu pu mepili kayu. Metung kayu pu karing kalang-alangnan a tau uling ing mismung peka-matas yang tinipa king luklukan na ban puntalan na kayu pu king kekong lugal. Pambihira mu pu a Y Dimas gawan na ing makanyan. Ulinita, tanggapan yu pu ing maragul kung kagalangan kekayu.”

Mipatingangas ya Y Dario king dimdaman na. O’bat balu neng Dimas…?

“Ngeni pu pisabyan ta ne ing pera. Ing pisasabyan tamu pu e libu, nune milyun o bilyun, depende pu keng misyun a mitutuk kekayu. Kailangan pu atin kong ibie lagyu ning organisasyun a buri yung tanggap karing kekong pera, alimbawa pu Organizasyun da ding Bulag, Pipi, Lumpu, Ulila, Pisamban, Talapag-obra, maski nanu o pilan la pu ding organizasyun a buri yung sopan. King lagyu ning organizasyun a pinili yu, karin la pu midepositu ding pera yu, at pota pung kunan yu la ding pera yu , ikayu nang balang munye donasyun nung magkanu man ing buri yung ibye karela. Eata, pu makasaup kayu naman karing taung mangailangan.

“Metung pu karing piuliran a abe ning Sindikatu, ya itang metung a babaying tinangkilik king programa naning metung a pari at iti makapatungkul ya king pamanlingap karing anak a maranun mengulila. Inya bala naman delawan na karing keyang Bale Ampunan , bala mu Santa ya naman sasamban da. Awsan deng Santa Elizabeth.

Anti remong sindul a salu Y Dario kabud dimdam ne ing lagyung Elizabeth… !

” Nung sakali pu ala kayu pang balung Organizasyun a buri yung tangkilikan, malyari ye pung gamitan ing Bale Ampunan nang Elizabeth yaring itang ati ne pu king kakung listahan. Malagwa no pung taglus deng pera king banku ra. Ing kailangan na mu ya ing pirma yu, kaibat yeng kipnwan ing kailangan kening kasulatan, antimo pu ing lagyu yu, nung pilan nakong banua, nung talasawa kayu, at nung atin kong anak. Kabud meyari ya pu iting kasulatan makabilang na ko pu karing mangaintulid tanggap perang manibatan king Sindikatu. Iti pu anti ya mung pakawasa, ing maragul yu pung tanggapan ya ing komisyun yu king balang misyun yu pung akumpletu.”

“Makapangutang naku mo,” nganang Dario, “makananu kung tanggap misyun ngening ala naku man kamale-male keng gagawan ning Sindikatu. Ing tutu, e ku pa mekamate, e ku byasang makamate, at eku malyaring makamate tau,”

” Mika- atin kayu pung pamagsane. Ken pung pamanggamit bitis at kamawu, magsane kayu pu king Tsina, ken pung pamanggamit pataram magsane kayu pu king Hapon, at ken pung pamangamit pulbura at baril, magsane kayu pu Amerika. Iti, gastus na ngan pu ning Sindikatu. Libre pu ing pamag-sane yu.”

“Makapangutang na ku mong pasibayo, makananu nung e ku bisang makiyanib at e ku bisang magsane?”

” Makayanib na kayu pu. Ing pisasabyan na mu pu ing puntalan da ding pera yu at ing aldo sulapo kayung muntang magsane king Tsina. Ngeni nung ing kukutang yu pu nung makananu kayung magtiwalag, aliwa pu akung makapakibat kanita. Ing balu ku mu pu, karas keng pamagtiwalag, ya mung maka-ibye paintulut Y Dimas Balamu ata ing metung a babayi makapagtiwalag yang pansamantala kabang kabuktut ne at paragulan ing anak nang Dimas. Subali pu kanita, kamatayan ya ing kalibe na ning pamagtiwalag. Inya, nung ala na kayu pung aliwang kutang, bisa nakung mamun pamu, lalakwan ko pu dening kasulatan kekayu ban kapnwan yula king tula ning lub yu, anga na mu pu keni, at dakal pung salamat king penandit a mekipagsalita ko kanaku.”

‘Kapamu, ing buri kung abalu nung nanung gawan nang Dimas, nung e ku bisang makyanib?”
“E wari pu ing anak yung kabait-bait atyu kaya?”
“Atyu ya pin. Nanung gawan nang Dimas king anak ku?”
“Kalupa na pu ning gagawan na karing anak Insik a e tutupad keng pisabi.”
“Nanu pung balu yung gagawan na?”
“Papalipitan no batal, saka no padalang makabalut saku kareng matwa ra.”

Mengisnawa yang malalam Y Dario. Ngeni aintindyan nana king ing bye na ning bingut makasalale ya king pamananggap na bilang kayanib ning Sindikatu.

“O’dale pu mako naku. Aku pu era kayu pamiraplan pirman ye ing kasulatan, uling ding pisasabyan tamu ken ila ding pera yu. Nung sakali aisip yung dapat yang pirman, pirman ye pu at lakwan yu ne mu keng babo na ning lamesa, at atin mangidala kanaku. Tungkul pu king aliwang bage, atin pung datang keni ban makipagsalita kekayu. Ing ipaganaka ku mu king eyu sana isipan ing palihim kayung tumakas uling ita mibilang yang antimong alang kapamunan a pamagtiwalag king Sindikatu at ita, atin ya pung katapat a kaparusan. Mamun na ku pu.”

At tinikdo ne Y Enrique. Tinaglus ya king pasbul. Bayu ya meko diku ne ing kanwan na bilang kagalangan. Sera ne ing pasbul. Ing pagsintyan na ngening Dario, nung bakit ing pasbul ene dimdam man misusi. Nung makanyan, ene makasukul king maliwalas at maluhung kwartung nandin pamu tutungguen nang sukulan a alang rehas.

Mituklip la ding tud nang Dario. Pinyak no ding mata na, at mataimtim yang menalangin.

“Ibpa mi ati ka Banua……. ”

“Dios ko, ituru yu pu kanaku nung nanu ing sukat kung daptan. Nung aku mu sana, manyaman na kaku ing mate e ku sana makamate. Dapot, nanu pu ing gawan ku kening biling ini:..? Nung e na ku man mabisang makamate, ing anak ku naman ya ing mate…? Nanu ing buri mung gawan ku, Guinu…?”

************ ********* ********* ********* ********* *********

Akung Makamate Kang Dimas
neng: Renato B. Alzadon
Poeta Princepe/Poeta Laureado

Kapat a pindwan: Ing Pamandulung King Kapaynawan

Agyang numanu yang magpalag-palag Y Gayang, balamu e ya lulubak a pangabidbid. . Ngana nang magtalatalindiking saka no panigutan ding lubid, e ya mu rin mikalabyus. Mebasa nala naman ding lubid king pangababad nang pawas Gayang. Inya, king pakiwari nang Gayang, lakwas lang metigik.

Tinuknang yang bigla king pamagkalabyus nang Gayang uling atin yang aganaka….!

Itang Matwang miturung Kung Fu keya king Tsina, nanu kayang gawan na nung yang atyu king kabilyan nang Gayang ngeni?

Palague nang Gayang magkera yang maratun ing matwa at ibili ne ing kabilugan nang kalamnan king ganap a kapaynawan. Potang ing pelalung pekamalating sinulad ning kayang kalamnan dinulung no ngan king estado ning kapaynawan , kanita ne gamitan ing upaya ning kaisipan. Bayu ya magkalbyus karing kayang bidbid, kalagan no pamu king kayang pamisip.

O’bat ngeni na pamu aisip Gayang ita..?

Migkera ya pin maratun, at pepabustan ne ing kabilugan nang kalamnan malale migpatagusgus king estado ning kapaynawan. Pigmulan na king pamikaramdam king keyang pangisnawa at tilutan nang ing kabilugan nang kalamnan malale sinungab king kalalaman na ning kalalaman. Mamit-amit ne sang dasnan ing dake ning kalalaman nung nu isuku nang tibubus ing nanu man adle pamagnasa king keyang kabilugan a kalamnan, inyang salibisub ya king keyang diwa ing anyu nang Dario a daratang antimong kabalyerong talapagligtas.

At mepakdal ya pamaglayag king kapaynawan uling ing diwa na teginis ne ning milabas….

King pamagdulap nang kabyasnan Gayang king Menila, misukluban ya diwa king pamamatyawan nang Karl Marx. Meki lagum ya karing gugulisak king dalan a manyawad katalarwan para karing talapagobra.
Kelambatan, tikusan na ing pamag-aral king eskwela, at meki-agum neng lubusan king Partido Komunista Ning Pilipinas. Kambe ding keyang talatuki, pupunta ya karing baryu-baryu nung nu sasalbag neng anting bini ing diwa ning pamipante king pamangabyayan . Pamisan-misan, atin pangisumbung karela at mangapilitan lang makibarilan karing sundalus. Minangga king kusa neng meki-anib karing Makisandatang Kawal ning Kimutan.

Misan, kabang ing aldo ukyatan ne ing matas nang bilulu…..

King metung a kapulungan king Dolores, inyang Y Gayang na ing magsalita, peki-anti ne ing kabilyan ding pakakalulu king metung a makalibing a mabie. King pamilarawan nang Gayang, yang makalibing a mabie, agyang bisa yang sangap sagiwang angin, e makasangap, agyang bisa yang tikdo at guyapgap, atyu king lugal a maskup, agyang bisa yang sala, atyu king dalumdum.

” Kaluguran kung Kapatad, yarin itang makalibing tanang mabie king lub na ning pantyun ning kakaluluan, e wari sukat mu king misasanmetung tamu bata yang lasakan ining batung makapadurut kekatamu…? Yang batung yan ya na kabud ing kekatamung gobyerno a kailangan tamung ibagsak…! Nung eta ya ibagsak ing gobyernng yan, kabang kaba ati tamu king dalumdum—ding anak tamu at ding anak da pa ding anak tamu dagul lang butang, ela makapag-aral ulining kakaluluan, pablasang ing sala atyu yamu karing mayakayan. Nung e ta ya pu ibagsak ing gobyernung yan, kabang-kaba ati tamu king lugal a maskup….e ta na pu minawa kabyayan, angga tana mu king magkakasakit king pamakipag-obra, uling ing tune kalayan kareta yamung mayakayan. Nung e ta ya pu ibagsak ing gobyernung yan, kapilan man e ta ya asangap ing sagiwang angin, angga tana mu king mapuput a pangisnawa king kasakitan, uling ing ustung lingap keng katawan, mangasanting a imalan, manganiaman a pamangan, at pamagkuswelu king bie karen ya mung mayakayan. Inya dapat mu ing gulisak tamung masikan kabang makasakmal la ding kekatamung kamau. Ibaksak..! Ibagsak..Ibagsak ya ing gobyerno ra ding mangakwalta ning Pilipinas, at italakad ya ing Gobyernu da ding masang pakakalulu.. .!”

At memakbung mekatatlu… !

Ita, ya ing sinyal a kailangan lang misalbag malagwa uling dinatang la ding manyaluput a sundalus. Ding atyu king kapulungan misambulat lang maliksi, nanan mo ta deng meyabwang a tamumu. Y Gayang mabilis yang milayi king dane ma-atbu at pagapang yang migsulmuk king kasukalan. Ginamit no ding siku na at tud angga king mirayu neng mirayu king lugal ning saluputan. Inyang a manan-manan nang makalual ne king saluput ding sundalus kanita ya pa tinikdo at miglakad papunta king Paglawtan. Mitatakap ne ing silim inyang dalakitan ne na ing sapa. Apansinan na king ing lugal bina yang tahimik. Tinaglus ya king bale nang Dario, tahimik ya naman, alang tau karin. Penandit mu atilipan ne ing lito-lito Helikopter king babo, at e naman binang miglambat digpa ya king kapatagan. Balu nanang Gayang king ding sundalus mengaparas la Paglawtan king pamanintun da kang Kumander Ligaya.

“Dario, Dario”, ngana keng lub nang Gayang, “nuka karin…? Datang na ka sana, at iligtas mu ku. Nung akit dakung akung dili keni ding sundalus, alang salang pagdudan dang aku ing panintunan dang Ligaya. O’ Dario, Dario, datang na ka sana.”

Makalatag na ing dulum …….

At mibusni ya ing pasbul. Dinatang ya pin Y Dario. Mipamulala ne mu king disnan na.

“Gayang, nananu ka keni..? Bala kung ati ka Menila…?”
“E ka masigla, Dario, atin kung isitsit….”

At selita nang Gayang king panintun de ding sundalus, bayang miligtas, kailangan king misiping lang pagkeran at magkunwari lang miyasawa.

Miglantang yang dase Y Gayang. Migkera lang misisiping Dario kabang panenayan dong datang ding sindalus. Bigla yang mibangun Y Gayang ay linual ya king kambil dang ulas. Leko ne punda ing ulunan, at mablis nang leko ing susulud na at pepalub na king punda. Ken mong isip na, pota atin merakap karin abe na at pagmalarawan de nung nanu ya susulud. At migbalik ya king siping nang Dario. At king pasitsit a pangasabi, inagkat neng makyapus.

“Maglako na kang imalan.”
“kailangan pa, ita..?
“Wa. Sige na.Nung aku mung lubas, at ika ali na ka man, e la maniwala.”
“Ika kasi, obat nanu ta yang pakikyabayan mung yan. Ot ena ka manahimik.”

Sinusi ne asbuk Gayang Y Dario king keyang uma at kaibat ya na mismu ing mengilako karing butonis ning baru na. Tinggal ne sinturun at inigut ne pantalun. At sinampa ya Y Gayang kang Dario. Ya naman ing panyatang ding sundalus a manintun kang Gayang. Kabud tinulak de ing e makakandadung pasbul, mebigla na la mu king ikit da. Ing ikit da lubas yang babayi at atyu babo ning lalaki king aktung gagawan damu deng miyasawa. Mipakarine la ding sundalus at ila pa ding menyawad kapanupayan at malagwa lang tinipa.

Makanyan deng e arakap ding sundalus ing balitang Kumader Ligaya.

At itang Kumader Ligayang ita, atyu ya ngeni king kilub ning pantyun makalibing yang mabye. Ngeni na na inamin king lub na king e ne agyung pakyapusan itang Maestro keng Kungfu a magsilbing dulung king estado ning kapaynawan at yang magbabo ing upaya ning pamisip a mitubud king katawan ban gampanan ing sukat gampanan.

Ing pilit susulud king pamisip nang Gayang king datang ya Y Dario at iligtas neng pasibayu.

At balamu dimdam na pin king dinatang ya Y Dario. King panimalad na, balamu atin yang dimdam a inge dane nang kabitisan. Mekiramdam yang matingid.

Penadit pa, malino na nang dimdam ing lagatuk da ding mupupulpukan a batu. Atin yang ikit a maputlang sinag a balamu manibatan king sinag ning metung a sulu. E melambat milako ya tambak ing buka ning pantyun. Dimdam nang atin minabit keya at linwal ne king pantyun. Kabud kalwal na king pantyun dimdam nang Gayang king mibiling yang pasakab. Ing saku kagulutan na dimdam neng melaslas. Ing takap king asbuk na dimdam neng melaput. At ing busal king asbuk na dimdam neng milako.

“O’ Dario, Dario, o’bat ngeni ka pa dinatang?”

Ing atyu king kagulutan na tinas ne buntuk. Tigtugan neng danum a buntuk, layun neng pepaukuk ing danum a atyu king boti.

“Aliwa aku Y Dario. E ka babalikid..! Makiramdam kang ustu keng sabyan ku. Aintindyan mo.”

Siwala yang Matwang lalaki ing dimdam na. Matatag yang magsalita at matimid. Ene pin siwalang Dario.

“Opu, manyabi kayu pu,”

Sinigam ya pamu ing siwalang matwa, kaibat nganang migsalita:

“Ing anak mu atyu king gamat nang Dimas, at Y Dario atyu king gamat ning Sindikatu. E mo gaganakan uling malawut la king panganib. Ding pamilya mu keni king baryu ligtas la mu naman. Ngeni, ing sarili mu ing ganakan mu. Ika, ing atyu king panganib. . Nung abalu ra ding taung bisang makamate keka ing mabye ka pa, paten dakang alang sala. Inya, ume ka king marayung lugal nung nu alang makakilala keka, at karin ka pamu magdatun, ibayu me ing kekang lagyu at pangatau, gamitan mo ding pera mung midepositu king Organisasyun a pinili mu, at e na ka magbalik kening baryung ini anggang eku datang at sabyan ku keka king ding bisang makamate keka ala na lu. Aintindyan mo?”

” Opu. Aintindyan ku pu. Dapot, makananu ke pung akit ing anak ku, at Y Dario.”
“Akit mu la mu rin king makatakdang panaun.”
‘Ninu pu Ikayu, O’bat balu yung ati ku keni..?”
” E na ka mangutang. Basta gawan mu ing pagawa ku, uling nung yan e mu gawan, kapilan man e mu ne akit Y Dario, at ing anak mu.”
“Gawan ku pu.”
“O’dale. E ka kikimut bakang e masugat, patluran ku no dening bidbid mu king gamat.

At king paningid nang Gayang, ing taram ning punyal pitlud ne ing makabidbid a lubid.

Kabud kapatlud na bidbid gamat Gayang, bigla yang memalikid at sinintak ne gamat ing mematlud. Sinalapo ya ing pataram. Tepus neng mabilis ing saku at migpagulung yang papunta king pataram. Katalan na king punyal belikdan ne ing taung kasabi na. Ikit nang atmu ne kasalusung memuulayi papunta king dane na ning pisamban. Mabilis nong gili king pataram ding tali na king bitis, at agyang mangalambut ya pa katawan penikwanan nang agad tinikdo at tegalan ne nung ninu man ing taung ita. Mekatapilan ya misakab Y Gayang darala na pin ning malata la ding tud na, dapot pilit nang mibangun ban apanikwnan neng ayabut itang taung pakitagalan na. Ken mong lub na, ing taung ini yang makibalu nung nukarin ya ing bingut, nung nukarin ya Y Dario, o nung nukarin ya Y Dimas.

King pamitagalan da mengaparas la king bunduk-bundukan angga king migpadulung la king dalidisan a matalahib. At king kasukalan inakmul ne ning keralumduman ning kabengian ing taung panintunan na. Singap-singap ya king pagal Y Gayang kabang aplit nang pangulapan ing kasukalan. King pamanintun na miparas ya king pader ning pisamban. Inukyatan neng Gayang ing bakud a batu at linawe nang masinsinan nung atin taung migkambil king bakud. Linundag yang pababa at piglawe no ding lalam da ding tanaman. Inyang awulinigan na king atin daratang, maliksi yang migpampan ketang gulut na ning Groto ning Birhen. Tahimik yang alus e na mangisnawa kabang panenayan neng milapit. King gamat na matalik ya pangatalan ing pataram.

************ ********* ********* ********* ********* *********

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: