jump to navigation

“Bahala Na” August 25, 2006

Posted by anak in Renato B. Alzadon.
trackback

“Bahala Na”
Neng Renato B. Alzadon

Yang salitang “Bahala Na” nanu ya ta buring sabian…,
ba’t yang parating laman na ning asbuk yu, kayanakan…?
Nung e ye pa lubus talus itang tune nang kalamnan
e kayu buga-bugasuk a magsalitang makanyan;
ban keta mirinan kayung ditak a pamamatyawan
king bie nang delanan Grady subukan yung manandawan,
Uling king bili nang Grady lubus na neng aintindyan
ing salitang “Bahala na” nung nanu ya kabaldugan…..

Kanitang kayanakan na anti ngeni ing edad yu
ding kaparang kayanakan inagkat deng sigarilyu
e ya sana bisang sindi, magkang atin magkanulu
at abalu nang tatang na, pasakab neng siguradu;
dapot king kapipilit da kalupang mamayintau
sinindi ya. ” Bahala Na”, ngana na mung mengamanu.
ing misan a “Bahala Na” meulit yang pasibayu
anga king maguing bihag ne niting makagunang bisyu.

Inyang atyu king Kolehyo detang kakaluguran na
ayagyag deng minum alak ampon sinding Marijuana
O’ eya mo sana bisa uling pigaganakan na
magkulangan ya king perang gamit king pamag-aral na;
dapot kening kapipilit da ding kayang kabarkada
“Bahala na” ngana namu, mekitulad ya karela
angga king panyubukan na itang miyaliwang droga
mesira ya pag-aral…. sinira ning “Bahala Na”..!

Inyang ala neng pamayad king upahan nang tuknangan
at ala neng pamisali o isanlang kasangkapan,
kesa king muli ya bale at manyad kapatawaran
karing pengaring ginastus ban magkamit yang kabyasnan,
pinlli na ing maglayas at lito-lito king dalan
a mabibie anting pusang mangalkal keng basurahan.
at ding lalam da ding tete ilang gewa nang tudturan
“Bahala Na” ngana namu, king miras nang kapalaran.

At mika-kaluguran yang kalupa nang sulmuk-sulmuk
a tiru deng pamanyabat, pamanyamsam, pamandukut,
at potang mika-pera la yanang mumuna rang imbut
ing makasali lang agad king drogang makadayukduk;
ing metung a heringilyang liwas-liwas dang panusuk
e ra ne lilinisan man kabud da nya mu pakutkut
agyang ‘tin marinat daya a karela makasamut
“Bahala Na” nganang Grady, king gamat ya pepatusuk.

At ketang bie nang makanian kanita ne akabasa
ing babaying pangayamnan a miglayas kalupa na,
at king lalam na ning tete king delumduman ning banua
ing aligwat na ning laman ya ing migbabo karela,
bistaman ing babaying yan sinabi nang pepa-una
king darala ne ing salut ning sakit a makayawa
king pangayuyut nang Grady ene ginamit mang goma
migpanyud ne mu king tula ngana namu: “Bahala na”.

At misan darala’na ning king droga pamangailangan
kayabe de detang linub king Botika Ning Balayan,
at kanyan no masaluput karetang Makapalyaryan
at misaldak ya Y Grady king kilub na ning sukulan
at inyang ing kayang sala malitis na king ukuman
miyatulan yang pa-ulu king sakit nang panamdaman,
Oyan makaniyan ya anyu ing metungge pamahalan
laksang libung “Bahala Na” bayu naka apansinan.

King panga-ulu nang Grady sinubling pakakalale
itang sadya nang tetagan ning diwa na’t pamibule
nung mikasikanan ya man king ban keta isakwil ne
itang drogang makayuyut a sinintang king kayang bie,
dapot ing salut nang ikua king babaying akalele
alang matampang panulu…. sentensya yang pangamate…!
Oyan ing meguing bunga na, at ngeni pupupulan ne
ning salitang “Bahala Na” ulit-ulit nang siglawe.

Ngening balu nang e maglwat mikit nala ning Guinu na
sinisyan nang anggang binit ing anggang depat nang sala,
ene buring mipalamang ing ingatan nang kaladua
a manabu king impyerno ning alan’anggang parusa,
pangaras king kakarinan a sidya ning Dios king banua
manintun yang kasigurwan kabang atyu pa ing bie na,
itang kayang kapanayan king bie na ning alan’angga
e na ne buring panalig king salitang “Bahala Na”!

Oyan, mal kung kayanakan, makanyan ya kabaldugan
ing salitang “Bahala Na” a pane yung sasambitlan,
iti…., kararaptanan yang dimut king kapamalakan
at mamunga yang e mayap karing aldo payntungulan;
ing ipakisabi ku mu bayu ye sa gamitan yan
ing bie nang delanan Grady panikwanan yeng ganakan;
uling ya inyang ati ne king arap nang kamatayan
ing salitang “Bahala Na” ene buring sambitlan man .

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: